Beoordeeld met 4.7/5
4.7/5
Palmero

Privacybeleid

Onze beleid

Artikel 1 Inleiding
1.1 LRD Enterprises (de “vennootschap”, “wij”, “ons” of “onze”) respecteert uw privacy en hecht waarde aan het behandelen van alle informatie die we krijgen over u met zoveel mogelijk zorg en op een manier die compatibel is met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met inbegrip van de EU Algemene gegevens-bescherming verordening 2016/679 (“GDPR”) en de nationale omzettingswetgeving met betrekking tot hetzelfde met inbegrip van de Data Protection Act 2018 (collectief, “wetgeving inzake gegevensbescherming”).
1.2 Lees deze bescherming van gegevens en de privacy policy (het “beleid”) zorgvuldig door. Het verklaart onder andere:

welke persoonlijke gegevens we kunnen verzamelen over u in verband met:

u te voorzien van onze goederen en diensten;
uw online interactie met ons (met inbegrip van via www.palmeroshop.com of enige andere website waarvan we eigenaar zijn en/of opereren, via e-mail of via sociale media);
enige andere interactie tussen u en ons via alle andere kanalen, die verwant of ondergeschikt zijn aan het voorgaande (collectief, de “kanalen”);
hoe wij verzamelen, bewaren, openbaar maken, overdragen, beschermen oftewel deze persoonsgegevens verwerken (en voor welke doeleinden); en
andere belangrijke informatie, zoals de wettige grondslagen waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, nl. hoelang kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren en bovendien de rechten die u hebt met betrekking tot persoonsgegevens die wij over u bezitten.
1.3 Dit beleid vormt een aanvulling op (en de voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op) enige andere termen van gebruik of andere voorwaarden overeengekomen tussen u en het bedrijf van tijd tot tijd.
Artikel 2. De persoonsgegevens die we verwerken
2.1 We verzamelen persoonlijke gegevens over u via de kanalen als u:
toegang heeft tot en gebruik maakt van onze websites (met inbegrip van via cookies – Raadpleeg artikel 11 hieronder voor meer informatie);
registreert voor een account op onze website of u zich inschrijft voor andere diensten, wedstrijden, speciale evenementen, onze mailinglijst of onze WhatsApp-contactenlijst;
contact opneemt met ons (ofwel schriftelijk, per e-mail, telefonisch ofwel anderszins), inclusief via een contactformulier op onze website;
een aanvraag doet of verzoek ten aanzien van een loopbaan, vacatures of kansen bij het bedrijf;
een aankoop doet, vragen stelt of zich inschrijft voor een product of dienst van ons;
een aanvraag doet van technische ondersteuning of andere zorg-klantenservice;
aan polls, enquêtes en vragenlijsten deelneemt;
inhoud publiceert op onze sociale media pagina’s; of
anderszins communiceert met ons via de kanalen.
Artikel 3. Het type van persoonlijke gegevens die we verwerken kan bevatten (als en in voorkomend geval):

informatie verkregen door het gebruik van cookies wanneer u de site gebruikt (zie artikel 11 hieronder voor meer informatie);
uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere informatie die u verstrekt wanneer u voor een account op onze website registreert of u zich inschrijft voor andere diensten, wedstrijden, speciale evenementen, onze mailinglijst of WhatsApp-contactenlijst of waarmee u in correspondentie bent met ons;
Indien u informeert over of solliciteert voor een vacature of kansen bij de Vennootschap of derde partijen: uw CV, educatieve achtergrond, arbeidsverleden en eventuele andere informatie die u in verband daarmee verstrekt;
uw bestelgegevens, voorkeuren en andere informatie verstrekt of verkregen in het kader van een product of dienst die u hebt aangevraagd, gekocht of zich voor hebt ingeschreven;
uw reacties op alle polls, enquêtes en vragenlijsten kunnen we van tijd tot tijd opzoeken (als u ervoor kiest om deel te nemen);
persoonlijke gegevens in de inhoud die u op onze sociale media pagina’s publiceert; en
informatie met betrekking tot uw belangen en aankoopgeschiedenis.

Artikel 4. De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken

4.1 Wij gebruiken de persoonlijke gegevens als bedoeld in Artikel 3 hierboven voor de toepassing van (voor zover van toepassing):

het personaliseren van inhoud op de Kanalen;
het verzenden van marketing-en promotionele materialen, meldingen, updates en exclusief nieuws;
het bieden van toegang tot onze producten en diensten, het verwerken van betalingen en het vervullen van bestellingen van producten;
interne opleidingen en andere interne gebruiken om onze diensten te verbeteren en de ervaring van de klant (met inbegrip van de verbetering van onze marketing-en promotie-inspanningen, het analyseren van het kanaalgebruik, het verbeteren van de inhoud en producten en het aanpassen van de inhoud en de lay-out van onze online websites);
reageren op correspondentie van uw vragen, opmerkingen, klachten en technische problemen;
Indien uw gegevens zijn verstrekt in verband met een job mogelijkheid of een vacature voor de Vennootschap of derde partijen: de beoordeling van uw geschiktheid en de bekwaamheid voor een bepaalde rol;
beheer van polls, diensten, enquêtes, vragenlijsten, wedstrijden, of speciale evenementen waar u zich voor hebt ingeschreven;
het opnemen van uw aankopen en beheren van uw account bij ons;
marktonderzoek-en demografische onderzoeken; en
anderszins het uitvoeren van onze activiteiten in de omstandigheden waar redelijkerwijs te verwachten is dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor een bepaald doel ervan (met inbegrip van die in de gebruiksvoorwaarden van onze website of enige andere overeenkomst tussen ons).

4.2 We, d.w.z. onszelf of in combinatie met onze derde dienstverleners, kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor de doeleinden die zijn opgesomd in punt 4.1 (overeenkomstig Artikel 7).

Artikel 5. De wettige grondslagen waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken

5.1 Uw toestemming

Door het accepteren van de voorwaarden van dit beleid, geeft u de Vennootschap uw uitdrukkelijk, vrij gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig de voorwaarden van dit beleid. U kunt uw toestemming gegeven krachtens dit lid (geheel of gedeeltelijk) te allen tijde herroepen door contact op te nemen met support@palmero.be. U kunt ook van verschillende soorten e-mails afmelden door het volgen van de link die wordt weergegeven onderaan elke e-mail. De terugtrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking of de rechtmatigheid van verwerking gebaseerd op andere rechtmatige gronden zoals hieronder uiteengezet.

5.2 Andere rechtmatige gronden
Onverminderd de toestemming gegeven door u krachtens het lid 4.1 hierboven, mag de Vennootschap uw persoonlijke gegevens in elk geval verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is:
om een eventuele overeenkomst tussen ons (inclusief uit hoofde van onze eventuele gebruiksvoorwaarden voor onze website of elke andere regeling tussen ons) te kunnen uitvoeren;
om te voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving; of
voor de toepassing van het gerechtvaardigde belang door ons of derden. Deze legitieme belangen omvatten de hierboven in lid 5.1 aangegeven doeleinden, maar ook andere commerciële belangen en onze interne administratieve doeleinden.
Article 6. Wat als u weigert om ons te voorzien van persoonlijke gegevens?
6.1 Waar het verzamelen van persoonlijke gegevens vereist is door de wet, onder de voorwaarden van een overeenkomst die wij met u hebben en u niet het verstrekken van die gegevens desgevraagd heeft (of niet akkoord gaat met de verwerking van die gegevens, indien nodig), kunnen we het uitvoeren van de overeenkomst die wij hebben of proberen aan te gaan met u (bijvoorbeeld, om u te voorzien van producten of diensten) niet garanderen. In dit geval kunnen we tot het annuleren van een product of dienst overgaan. Wij zullen u op de hoogte houden indien dit het geval is.
6.2 Hoewel wij op een kundige wijze bepaalde producten en diensten kunnen voorzien, ondanks uw weigering persoonlijke gegevens te verstrekken, kan dit uw vermogen deel te nemen aan bepaalde activiteiten of functies of het gebruik van bepaalde online services of functionaliteiten beperken.
6.3 Wij kunnen informatie rechtmatig verkrijgen van derden of openbare bronnen en wij kunnen die gegevens verwerken waar het een essentieel onderdeel is van de producten en diensten die wij u aanbieden.
Article 7. Delen van informatie met de partners en derden
7.1 We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, behalve zoals uiteengezet in dit Artikel 7 of anderszins aan u meegedeeld of overeengekomen tussen u en ons.
7.2 Wij kunnen persoonlijke gegevens delen met onze groepsmaatschappijen en samenwerkende bedrijven (collectief “filialen”) zodat wij onze goederen en diensten kunnen voorzien voor u en voor de andere doeleinden die worden beschreven in dit beleid.
7.3 De situatie kan voorkomen dat wij ook persoonlijke gegevens moeten delen met derden-dienstverleners die diensten verrichten die onze bedrijvigheden vergemakkelijken en die wellicht het verwerken van uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor zover dit noodzakelijk is om de volgende typen diensten aan te bieden:
onze WhatsApp marketing dienstverlening;
onze leveranciers van customer relationship management (CRM) software en diensten;
onze e-mail marketing dienstverlening;
andere derde partijen goedgekeurd door u, zoals sociale media sites die u koppelt aan uw account (als en wanneer wij die functie bieden) of het delen van inhoud via ons of derden die wedstrijden beheren of enquêtes afnemen namens ons, waar u vrijwillig aan deelneemt; en
elke soortgelijke of vervangende derde partijen.
7.4 Wij proberen ervoor te zorgen dat een door ons ingeschakelde derde partij die uw persoonsgegevens in verband met dergelijk engagement verwerkt een beleid en procedures heeft om de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming te verzekeren.
7.5 Tenzij anders vermeld aan u, zullen we de controller van de gegevens met betrekking tot uw persoonlijke gegevens blijven in afwijking van derde partijen die kunnen worden betrokken als verwerkers van de gegevens.
7.6 We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met derden, waar we verplicht zijn om dit te doen door wet- of regelgeving (bijvoorbeeld in verband met een onderzoek naar fraude of andere juridische problemen of juridisch onderzoek) of in verband met andere gerechtelijke procedures zijn (met inbegrip van waar wij geloven dat uw acties de toepasselijke wetten, eventuele gebruiksvoorwaarden voor onze website of elke andere regeling tussen ons, of richtlijnen voor het gebruik voor specifieke producten of diensten, of de rechten dreigen, eigendommen of veiligheid van onze Vennootschap, onze gebruikers of anderen schenden.
Artikel 8. Uw rechten als een betrokkene
8.1 Onder voorbehoud van eventuele voorwaarden of eisen van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u wellicht enkele of alle van de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten:
het recht een kopie te verzoeken van uw persoonsgegevens die door ons worden gehouden;
het recht om alle onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren. U kunt uw account deactiveren of alle persoonsgegevens wijzigen die u online niet kan wijzigen door een e-mail te sturen naar support@palmero.be;
het recht te verzoeken dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten te wissen;
het recht te verzoeken dat we de verwerking van uw gegevens beperken;
het recht om uw persoonlijke gegevens over te laten dragen aan een andere organisatie;
het recht op bezwaar op een bepaalde soort verwerking van uw persoonsgegevens door ons; en
het recht om te klagen (zie Artikel 12 van dit beleid).
8.2 Let echter dat deze rechten geen absolute rechten zijn en in alle situaties van toepassing en kunnen onderworpen zijn aan voorwaarden die zijn vastgelegd in de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. De Vennootschap kan dus niet garanderen elk verzoek van u in verband met de hierboven uiteengezette rechten te zullen aanvaarden. Voor meer informatie of om te zien of u bepaalde rechten kunt uitoefenen, gelieve ons te contacteren op support@palmero.be.
Artikel 9. Opslag en bewaring van uw persoonsgegevens
9.1 Als een minimum, moeten we uw gegevens zo lang als nodig is bewaren om ons in staat stellen om u te voorzien van de goederen en diensten die u aangevraagd heeft van ons (of ter ondersteuning van uw gebruik van onze Kanalen, zoals het onderhouden van uw account op onze website). Wij behouden echter een aantal van uw persoonlijke gegevens voor een langere termijn als we denken dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om dit te doen in bepaalde omstandigheden, rekening houdend met factoren zoals:
de noodzaak voor het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en ons (met inbegrip van de uitvoering van een bestelling);
de noodzaak voor het beantwoorden van vragen of het oplossen van eventuele problemen die u kan hebben;
uw voortgezet akkoord met het ontvangen van marketing en andere e-mails en berichten van ons;
onze verdere levering van onze diensten aan u; en
uit noodzaak om te voldoen aan wettelijke eisen (bijvoorbeeld met betrekking tot het bijhouden van gegevens).
9.2 Als u ons te kennen geeft dat u uw account wilt verwijderen, zullen wij de nodige stappen nemen voor het verwijderen van alle persoonlijke gegevens die wij over u bezitten, zodra het niet langer nodig is voor ons om die te houden (bijvoorbeeld om te voldoen aan eventuele openstaande orders, geschillen oplossen, of zoals is toegestaan door toepasselijk recht of verordening).
9.3 Voor zolang wij uw gegevens opslaan, volgt de Vennootschap algemeen aanvaarde industriestandaarden en hanteert redelijke maatregelen om te zorgen voor de veiligheid, integriteit en privacy van de informatie die u voorzien heeft. De Vennootschap heeft veiligheidsmaatregelen ontworpen om te beschermen tegen het verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder onze controle. Persoonsgegevens verzameld door de Vennootschap in het kader van dit beleid is opgeslagen in beveiligde operationele omgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek. De Vennootschap onderhoudt informatie achter een firewall beveiligd server en gebruikt SSL-codering voor aankopen via onze online winkel.
9.4 Ondanks onze inspanningen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, geen enkel systeem is 100% betrouwbaar. In de ruimste mate toegestaan door de wet, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies dat u lijdt indien een derde partij op ongeoorloofde wijze toegang krijgt tot alle gegevens die u verstrekt via de Kanalen. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de kracht en de confidentialiteit van uw login-gegevens (indien van toepassing).
9.5 Wij informeren u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, indien wij reden hebben om te geloven dat er sprake is van een inbreuk door ons in verband met persoonsgegevens die een negatieve invloed kunnen hebben op uw rechten en vrijheden.
Artikel 10. Links naar derden
10.1 Onze website kan gekoppeld zijn of omleiden naar andere websites die buiten onze controle zijn. Dergelijke links of omleidingen zijn geen officiële verklaringen van dergelijke websites of vertegenwoordiging van onze aansluiting met hen op geen enkele manier, en dergelijke websites van derden vallen buiten het bestek van dit beleid.
10.2 Als u toegang heeft tot dergelijke websites van derden, zorg ervoor dat u tevreden bent met hun respectievelijk privacybeleid voordat u persoonlijke gegevens aan hen voorziet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten, het privacybeleid of de niveaus van naleving van de privacy van elke website die wordt beheerd door een derde partij.
Artikel 11. Cookies
11.1 Een cookie is een klein bestand van letters en getallen dat is opgeslagen op uw browser of de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u te voorzien van een betere ervaring terwijl u surft op onze website en maakt het ook mogelijk voor ons om onze website te verbeteren.
11.2 Sommige gegevens die zijn verzameld door cookies worden verzameld op een anonieme en/of geaggregeerde basis. Waar wij gebruik maken van cookies die persoonlijke gegevens bevatten, verwerken we alleen de persoonlijke gegevens zoals uiteengezet wordt in dit beleid.
11.3 Onze websites maken gebruik van sommige of alle van de volgende cookies:
Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Zij omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op de beveiligde gedeelten van onze website, gebruik kan maken van een winkelwagentje of van e-facturering diensten.
Analytische/prestatie cookies. Deze maken het tellen van het aantal bezoekers mogelijk en hen te herkennen, zodanig we kunnen zien hoe bezoekers bewegen op onze website als ze deze gebruiken. Dit helpt ons bij het verbeteren van de manier waarop onze website werkt door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
Functionaliteit cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u naar onze website terugkeert. Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor u personaliseren, u begroeten bij naam en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw keus van taal of regio).
Targeting cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de reclame weer te geven op een meer relevante wijze in functie van uw interesses. We kunnen deze informatie ook delen met derden voor dit doel.
11.4 Let echter dat derden (inclusief, bijvoorbeeld reclame-netwerken en aanbieders van externe diensten zoals web traffic analysis services) ook gebruik maken van cookies, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatie cookies of targeting cookies.
11.5 Uw browser kan u de mogelijkheid geven, om bepaalde of alle cookies te blokkeren door het activeren van een instelling in uw browser opties. Echter, als u via uw browserinstellingen alle cookies wil blokkeren (met inbegrip van essentiële cookies) kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot het geheel of delen van onze website.
Artikel 12. Vragen en klachten
12.1 Voor alle vragen of klachten over dit beleid, zouden wij graag de kans krijgen om uw zorgen na te gaan voordat u de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit nadert. Contacteer ons in eerste instantie via e-mail op support@palmero.be.
12.2 Indien u ontevreden blijft, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Comission te Drukpersstraat 35, 1000 Brussels (https://www/privacycommission.be).
Deze Privacy Statement is afgegeven door:
LRD Enterprises

Fit

99
95
  • Lorem ipsum dolor
  • Consectetur adipiscing
  • Ut enim ad minima
  • Autem quibusdam
  • Tenetur a sapiente
Populair

Pro

119
95
  • Lorem ipsum dolor
  • Consectetur adipiscing
  • Ut enim ad minima
  • Autem quibusdam
  • Tenetur a sapiente